DPTP motor: ...
DPTP motor: ...
ADATKEZELÉS

Cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás

Honlapunkon ún. cookie-kat alkalmazunk, amelyek olyan kisméretû fájlok, amelyeket egy honlap az ön számítógépén vagy mobil eszközén ment el, amikor ön elõször belép a webhelyre vagy oldalra. Amikor késõbb visszalátogat, a cookie-k segítségével az adott webhely vagy egy harmadik fél webhelye felismeri az ön eszközét.
A cookie feladata
- információkat gyûjtenek a látogatókról és eszközeikrõl;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
,- online belépések igénybevételekor, így nem kell újra begépelni õket;
,- megkönnyítik a weboldal használatát;
,- minõségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenõmentesen böngészhessék a neo-geo.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhetõ szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngészõ bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlõdik a számítógéprõl, illetve a böngészésre használt más eszközrõl, kivéve ha azt önállóan saját elhatározásból a bejelentkezésnél máskép nem választottuk ki..

Célzott vagy reklám cookie.

Annak érdekében, hogy az érdeklõdési körüknek leginkább megfelelõ marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenõ külön szövegdobozban a megfelelõ gombra történõ kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyûjtenek böngészési szokásairól. Ha ön megerõsítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tõlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következõképpen fognak mûködni:
- infórmációkat gyûjtenek arról, hogy ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így
- adatokat rögzítenek önrõl, amelyek lehetõvé teszik, hogy azonosítsuk önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat segítenek beazonosítani önt, amennyiben egy túlünk kapott e-mailre válaszol.
- korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhetõ a hirdetési kampányok hatékonysága.
Oldalunk efajta sütiket sem most, sem a jõvõben nem fog alkalmazni, de a tájokaztatás érdekében felhívjuk a figyelmet rá

Harmadik féltõl származó cookie

Honlapunkon idõnként külsõ webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerûen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külsõ domainek milyen adatokat gyûjtenek arról, hogy ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történõ navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak mûködéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyûjtenek önrõl olyan információkat, melyekkel önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlõdnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betûtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk önnek. Ezek a cookie-k nem követik önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk önnek más oldalakon keresztül.

A Cookie-k blokkolása

Amennyiben le szeretné tiltani a cookie-kat, akkor kövesse a böngészõjének beállításai között a cookie-k kezelésére vonatkozó utasításokat. Tájékoztatjuk, hogy a cookie-k letiltása befolyásolhatja a honlapunkkal kapcsolatos élményét. A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: "Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészõbõvítményét. A bõvítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszerének. A böngészõbõvítmény a legtöbb újabb böngészõben használható. A Google Analytics letiltó-böngészõbõvítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére."
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A szolgáltató/adatkezelõ a weboldal mûködtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelõ szolgáltatást nyújtson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelmérõl és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.
A neo-geo.hu (a továbbiakban: "Adatkezelõ") által kezelt személyes adatokra vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok védelmérõl szóló tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") tartalmazza.

Szolgáltató, adatkezelõ

Szolgáltató neve: Tárhely.eu
Elérhetõsége, további adatok a weboldalán: tarhely.eu

Adatkezelõ néve: Tóth Péter
Székhely: nincs
Adószám: nonprofit
Weboldal: neo-geo.hu
Elérhetõség: http://neo-geo.hu/index.php?modul=kapcsolat#torzs vagy a don_peter[kukac]freemail[pont]hu elektronikus levelezési címen.
Az adatkezelési tájékoztató elérhetõsége: http://neo-geo.hu/index.php?modul=adatvedelem

Fogalmi meghatározások:

A GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható.

Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minõsülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell feleljen az adatkezelés céljainak megfelelõen az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelõ vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. A Tájékoztató hatálya valamennyi személyes adatra kiterjed, kivéve a munkaviszony körében, vagy azzal összefüggésben kezelt személyes adatokat, függetlenül az adat gyûjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától, illetve függetlenül attól, hogy azok papír alapon vagy elektronikusan kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelõ kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok elõírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerûen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelõ, releváns és csak a szükséges mértékû lehet.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetõvé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az érintettek köre

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelõvel kapcsolatban álló weboldal felhasználókra (továbbiakban:"érintett") akikkel kapcsolatosan az Adatkezelõ bármilyen adatkezelést folytat. Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató/adatkezelõ a weboldal mûködtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelõ többletszolgáltatást nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelõ által folytatott adatkezelések célja:

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehetõ szolgáltatások) azonosítása;
c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elõsegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e) statisztikák, elemzések készítése;
f) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.)
g) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
h) közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetõvé tétele;
i) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
j) a Felhasználók jogainak védelme;
k) az Adatkezelõ jogos érdekeinek érvényesítése

Az adatkezelés elvei és idõtartalma

Az adatkezelõ nem ellenõrzi a felhasználó által megadott adatok hitelességét, ugyanakkor az automatikusan rögzített IP címet x napon belül törlik a rendszerbõl.

A felhasználói jogok:

- kérhet tájékoztatás a kezelt személyes adatokról, mindezt emailen vagy írásban teheti meg
- kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
- kérheti a személyes adatok korlátozását
- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az adatkezelés idõtartama és az adatok törlése:

Az adatkezelés idõtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitûzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történõ hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail-címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, adatai törlésre kerülnek.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Kezelt adatok köre:

-Saját e-mail-cím: fars, nem személyhez köthetô egyedi elektronikus levelezô cím
-Lakóhely: ország, megye vagy város
-Becenév/user név: fiktív, nem személyhez köthetô internetes név

Külsõ szolgáltatók nevesítése

Külsõ szolgáltatók a social oldalak (Youtube, Facebook, Instagram..stb), videómegosztók vagy éppen a keresõmotorok.

A kategóriák:

Regisztrációt vagy belépést könnyítõ Külsõ szolgáltatók: nincsenek
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külsõ szolgáltatók: nincsenek
Tárhelyszolgáltatás biztosítása esetén: tarhely.eu
Egyéb Külsõ szolgáltatók: Youtube

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Youtube miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Youtube adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog:
A felhasználó a megadott elérhetõségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy az Adatkezelõ milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, s errõl a megadott e-mailre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog:
A felhasználó a profil menüpont alatt, külön is elérheti a saját adatainak módosítását/szerkesztését.
A felhasználó a megadott elérhetõségeken keresztül kérheti adatainak módosítását. Errõl a haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, a felhasználó által megadott e-mailre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog:
A felhasználó a profil menüpont alatt bármikor törölheti személyes adatait, de a fórumban tett bejegyzéseit a fórum normális mûködésének érdekében nem áll módunkban törölni.
A felhasználó a megadott elérhetõségeken keresztül kérheti adatainak törlését. A felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, s errõl a megadott emailre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog:
A felhasználó a megadott elérhetõségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, s errõl a megadott e-mailre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog:
A felhasználó a megadott elérhetõségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a tiltakozás megalapozottságának kérdésében döntést hozunk, s errõl a megadott e-mailre tájékoztatást küldünk.

Jogérvényesítés:
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

DPTP motor: GDPR infomráció!
2018 Május 25.-től hatályba lépett adatvédelmi szabályzatról itt olvashatsz bővebben: Adatvédelmi tájékoztató
Az oldal további használatához el kell olvasnod és fogadnod az adatvédelmi és cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatonkat.

Elfoadom!
Nem fogadom el!